WYSZUKAJ NA STRONIE
Szkoła w Ruchu
Na W&łasne Konto
Projekty unijne, w których uczestniczymy
TELEFONY ZAUFANIA DLA DZIECI

DANE KONTAKTOWE

Czarna Górna 126
38-710 Czarna


Tel. sekretariat: 13 461 90 45
Tel. dyrektor: 13 461 92 27

E-mail: zssdyrektor@gmail.com
Wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus+
<<-- Powrót

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego ogólne cele to:
  • osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”, w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji (zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% i zwiększenie odsetka osób z wyższym wykształceniem do co najmniej 40% do 2020 roku),
  • osiągnięcie celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), w tym odpowiednich poziomów odniesienia,
  • zrównoważony rozwój krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego,
  • osiągnięcie ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010– 2018),
  • rozwój europejskiego wymiaru sportu, w szczególności sportu powszechnego, zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu,
  • promowanie europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn).

Jedną z akcji, które mają umożliwić osiągnięcie celów programu jest Mobilność, ramach której grupa 12 naszych uczniów: Wiktoria Szczurek, Kacper Łazor, Karolina Buszewycka, Magdalena Kiresztura, Julia Kosmecka, Arkadiusz Faber, Szymon Pluciński, Sebastian Płocica, Gabriela Gazda, Bartosz Bachniuk, Weronika Winkler oraz Gabriela Michalewska wyjedzie na tygodniowy pobyt do Hiszpanii (2-8 lipca), a w terminie późniejszym grupa hiszpańskich uczniów odwiedzi Polskę.

Plan zajęć w Hiszpanii        Plan zajęć w Polsce

Przed wakacyjnym wyjazdem uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach przygotowujących prowadzonych przez panią Paulinę Telep, koordynatora projektu. Ponadto pełniąca funkcję lidera grupy Julia Kosmecka w dniach 10-11 lipca odwiedziła Hiszpanię.

Wartość projektu to 11500 Euro, wkład własny każdego z uczestników wynosi 300 zł. Szkolnym koordynatorem projektu jest pani dyrektor Danuta Kornaga.
Marian Szutiak